Việt Nam sẽ tham gia nhóm các nền kinh tế công nghiệp mới nổi trong vòng 5 năm tới